Sempozyum, Dil, Edebiyat, Kültür Çalışmaları, Sosyoloji, Antropoloji, Felsefe, Teoloji, Güzel Sanatlar, Sanat Tarihi, Tarih alanlarında ve disiplinlerarası çalışmalarda sunulacak bildirilere açıktır. Poster ve bildiri özetlerinin, aşağıda sunulan konu başlıkları ya da benzer başlıkları kapsayacak şekilde hazırlanması beklenmektedir:

Kültür

– Kuramsal açıdan kesişim, kesişimsellik

– Etnik ve Antropolojik Kesişimler

– Kesişimler Açısından Propaganda

– Dini Kesişimler

– Kültürel kimlik

– Kesişimin mobil dinamiği: Göç

– Kesişimin Görsel metinlerle buluşması

– Kültür ve cinsiyetin sosyal inşası

– Kültürler ötesilik

– Kesişim göstergesi olarak kültürel kimlikler

Edebiyat

– Klasik edebiyattan Çağdaş edebiyata kesişmeler

– Göçmen edebiyatının yerel edebiyatla etkileşimi

– Hafıza, Mekân, Aidiyet

– Diaspora Edebiyatları

– Çağlar arası kesişimin edebi metinlere yansıması

– Çokkültürlü şiir ve nesir

– Edebiyat ve diğer sanat dallarının kesişimi

– Kültürler ötesi edebiyat

– Kesişimin tarihi noktaları: seyahat, diplomasi ve ticaret metinleri

– Kesişimler ve edebi çeviri kuramları

Dil

– Kesişimler açısından evrensel ve yerel dil politikaları

– Toplumsal cinsiyet ve kesişimsellik

– Dilin zamansal evrimi

– Yeni medya dili

– Güç ve tahakküm unsuru olarak dil

– Dil, kimlik ve kültür

– Dilin evrimi

– Kesişimin leksikolojisi

– Çokkültürlülüğün üsluba (stylistics) etkisi

– Kitlesel göçlerin dillere etkisi

Eğitim

– Kesişimlerin eğitim politikalarına etkisi

– Çokkültürlü eğitim

– Göçlerin eğitim politikalarına etkisi

– Göçlerle dönüşen dünya ve eğitim

– Dil öğretimi ve çeviriye interdisipliner yaklaşımlar

– Kültürler ötesi eğitim kuramları